Nazwa zadania:

„Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na podstawie umowy nr 1/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra.

Źródło finansowania:

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel projektu:

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Opis zadania:

Realizacja zadania polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Grupa docelowa:

Wszystkie osoby potrzebujące w szczególności:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osoby i rodziny znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 stycznia 2022 roku.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2022 roku.

Środki finansowe:

Wartość dofinansowania: 584 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 845 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Aktualizacja: 08.09.2022 r.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych